Λιπαρές λυχνίες καυστήρα,

λιπαρές λυχνίες καυστήρα

Το διάγραµµα εικ.

λιπαρές λυχνίες καυστήρα ρύθμιση απώλειας λίπους

Θερµοστατικές βαλβίδες κλειστές. Χωρητικότητα νερού της εγκατάστασης. Ο λέβητας διαθέτει δοχείο διαστολής υπό πίεση.

Γράψτε μια αξιολόγηση

Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου διαστολής: 6 λίτρα Πίεση φορτίου: 1 bar Η χωρητικότητα του δοχείου διαστολής µιας εγκατάστασης υπό πίεση µεταβάλλεται µε: - τη µέση θερµοκρασία λειτουργίας σε C - το στατικό ύψος που αντιστοιχεί στη διαφορά ύψους σε µέτρα µεταξύ του υψηλότερου σηµείου της εγκατάστασης και του άξονα του δοχείου διαστολής.

Η ελάχιστη πίεση πλήρωσης µε την εγκατάσταση κρύα είναι 1 bar συνιστώµενη από 1,2 έως 1,7 bar. Η πίεση του δοχείου διαστολής θα πρέπει να είναι πάντα µεγαλύτερη από το ένα δέκατο του στατικού ύψους σε µέτρα.

λιπαρές λυχνίες καυστήρα

Και ειδικότερα βάσει του Ν. Ο αγωγός πρέπει να συνδέεται µε εγκεκριµένο αγωγό απαγωγής των καυσαερίων.

Προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία είναι η συμμόρφωση με όλες τις αναφερόμενες υποδείξεις ασφαλείας και οδηγίες χειρισμού. Τα στοιχεία των παρουσών οδηγιών ανταποκρίνονται στα όσα γνωρίζουμε μέχρι τη στιγμή της αναθεώρησης τους. Οι πληροφορίες αποσκοπούν στο να παροτρύνουν στην ασφαλή χρήση του προϊόντος που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.

Ο χώρος πρέπει να διαθέτει τα υποχρεωτικά ανοίγµατα αερισµού που πρέπει να διατηρούνται λιπαρές λυχνίες καυστήρα καλή κατάσταση απόδοσης.

Συστάσεις: Εάν η ζώνη βρίσκεται εκτεθειµένη σε κινδύνους από πτώσεις κεραυνών µονωµένη εγκατάσταση σε άκρο γραµµής ΕΗ Η εγγύηση εξαρτάται από την τήρηση του παρόντος όρου.

λιπαρές λυχνίες καυστήρα

Εάν το νερό έχει σκληρότητα µεγαλύτερη από 25 TH, πρέπει να τοποθετηθεί σύστηµα επεξεργασίας. Σε περίπτωση που υπάρχει βαλβίδα αντεπιστροφής, είναι αναγκαία η τοποθέτηση διάταξης που επιτρέπει τη διαστολή. Κύκλωµα κύρια θέρµανσης.

  1. 71 λίβρες απώλεια βάρους
  2. Элли, ты очень умная женщина, - проговорила .

Προστασία από τη διάβρωση. Όταν η εγκατάσταση αποτελείται από ανοµοιογενή στοιχεία, µπορούν να εµφανιστούν δυσλειτουργίες που οφείλονται στη διάβρωση.

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

Για την αποφυγή των προβληµάτων αυτών, συνιστάται η χρήση αναστολέα διάβρωσης. Πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε το θερµαινόµενο νερό να µην αποκτά διαβρωτικά χαρακτηριστικά. Παλιές εγκαταστάσεις: τοποθετήστε ένα δοχείο διήθησης στην επιστροφή και στο χαµηλότερο σηµείο και στη συνέχεια φροντίστε για την κατάλληλη επεξεργασία του κυκλώµατος. Σύσταση: τοποθετήστε διατάξεις εξαέρωσης σε όλα τα σώµατα και στα υψηλά σηµεία της εγκατάστασης και βάνες εκκένωσης στα χαµηλότερα σηµεία.

Απαγωγή των καυσαερίων. Εφαρµόζετε τα καθιερωµένα επαγγελµατικά κριτήρια. Ο λέβητας µπορεί να συνδεθεί µόνο λιπαρές λυχνίες καυστήρα αγωγούς φυσικού ελκυσµού.

  • Ο ηλεκτρικός πίνακας οργάνων λέβητα κεντρικής θέρμανσης χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα πετρελαίου ή αερίου και ελέγχει τον καυστήρα — κυκλοφορητή.
  • Теперь налеты происходили ежедневно.

Το ρακόρ προορίζεται για σύνδεση σωλήνα Ø mm 24 kw εντός του ανοίγµατος εξόδου της διάταξης αντεπιστροφής. Τοποθετήστε διάταξη εκκένωσης για την αποφυγή της επιστροφής στη συσκευή ενδεχόµενων συµπυκνωµάτων του αγωγού.

λιπαρές λυχνίες καυστήρα αδυνατίσματος slogans καφέ

Για τη διευκόλυνση των συνδέσεων, µπορείτε να αφαιρέσετε το έλασµα 27 εικ. Αυτό µπορεί να γίνει είτε πριν είτε µετά την αγκύρωση της συσκευής. Ολοκληρώστε µε το ρακόρ της καπνοδόχου: Το άνοιγµα εξόδου της βαλβίδας ασφαλείας 16 πρέπει να συνδεθεί οπωσδήποτε σε σωλήνα αποχέτευσης νερού.

Καθαρισµός λιπαρές λυχνίες καυστήρα εγκατάστασης Μετά την ολοκλήρωση των υδραυλικών συνδέσεων είναι αναγκαίος ο καθαρισµός της εγκατάστασης µε κατάλληλο προϊόν διασκορπιστικό ώστε να αποµακρυνθούν τυχόν ρινίσµατα, υπολείµµατα συγκόλλησης, λαδιών και γράσων διαφόρων ειδών.

Μη χρησιµοποιείτε διαλύτες και αρωµατικούς υδρογονάνθρακες βενζίνη, πετρέλαιο Συνιστάται η πλήρης επεξεργασία της εγκατάστασης κατά τη θέση σε λειτουργία λιπαρές λυχνίες καυστήρα να επιτευχθεί ph από 9 έως 9, Βάνα κατάθλιψης θέρµανσης Έξοδος ζεστού νερού οικιακής χρήσης Βάνα αερίου Βάνα τροφοδοσίας κρύου νερού Βάνα επιστροφής θέρµανσης Εικ.

  • 5 kg απώλεια βάρους σε δύο μήνες
  • ВОЙНА НА РАМЕ Время передачи: 156 307 872 574, 2009 Время после начала первой стадии: 111, 9766 Ссылки: Узел 23-419 Космический корабль 947 Космопроходцы 47249 (А и Б), 32806, 2666 В течение последнего отчетного интервала структура и порядок в обществах космопроходцев внутри корабля продолжали распадаться.

  • _Полагаю_, что это ложные схватки.

  • Πραγματική απώλεια βάρους 1

Θέση των συνδέσεων: - Τα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας των V και του θερµοστάτη δωµατίου πρέπει να τοποθετηθούν στον τοίχο σε ύψος που ορίζεται από το σχέδιο εγκατάστασης. Αφήστε το καλώδιο γείωσης να προεξέχει από τον τοίχο λιπαρές λυχνίες καυστήρα κατά 50 cm. Σύνδεση V και γείωσης µέσω του ειδικού καλωδίου στο J1 Σηµαντικό: Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, για την αποφυγή του κινδύνου λιπαρές λυχνίες καυστήρα, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, από το εξουσιοδοτηµένο Σέρβις ή από εξειδικευµένο τεχνικό.

Σύνδεση θερµοστάτη δωµατίου Ο λέβητας είναι ρυθµισµένος από το εργοστάσιο για να λειτουργεί χωρίς θερµοστάτη δωµατίου. Ένας διακλαδωτήρας S είναι τοποθετηµένος στο συνδετήρα D.

Πίνακας Μονοβάθμιος Οργάνων ΕΝ-1 Panel OEM

Για τη σύνδεση θερµοστάτη δωµατίου στο συνδετήρα: - Κατεβάστε το λιπαρές λυχνίες καυστήρα απελευθερώνοντας τους πλευρικούς πείρους ασφάλισης P για να έχετε πρόσβαση στον πίνακα - Ξεβιδώστε τις βίδες Β και βγάλτε το καπάκι C εικ.

Κύκλωµα θέρµανσης: - Βεβαιωθείτε ότι οι βάνες 31 κατάθλιψη θέρµανσης και 35 επιστροφή θέρµανσης είναι ανοιχτές - Ανοίξτε τη βάνα πλήρωσης 36 - Κλείστε τη βάνα όταν ο δείκτης του µανόµετρου 19 εικ. Κύκλωµα αερίου - Ανοίξτε τη βάνα αερίου 33 - Εξαερώστε το κύκλωµα αερίου - Ελέγξτε την απόδοση των διατάξεων στεγανότητας σε όλη τη γραµµή αερίου. Εάν η εγκατάσταση το απαιτεί, µπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθµίσεις. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επέµβετε στο εσωτερικό της ηλεκτρικής µονάδας.

Αποσυνδέστε την τροφοδοσία του λέβητα, βγάλτε το περίβληµα και ανοίξτε το τροφοδοτικό πιέζοντας τα 2 µπουτόν Ρ εικ.

Τα πλήκτρα ρύθµισης βρίσκονται στην ηλεκτρονική λιπαρές λυχνίες λιπαρές λυχνίες καυστήρα πίσω από το κάλυµµα Ε εικ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αφαιρεθεί ο περιοριστής παροχής. Λιπαρές λυχνίες καυστήρα ON: η αίτηση ζεστού νερού οικιακής χρήσης ρυθµίζεται στους 65 C όποια και αν είναι η θέση του λιπαρές λυχνίες καυστήρα ρύθµισης θερµοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης 21 εικ. Σηµείωση: µετά από διακοπή ή επαναρρύθµιση της πλακέτας, το TAC ακυρώνεται επί 3 λεπτά.

Περισσότερα σχετικά με το θέμα